Polderbelasting

Alle eigenaars van grond, binnen het poldergebied betalen polderbelasting in verhouding tot de oppervlakte van hun eigendom.

Bij vruchtgebruik, erfpacht of opstal is het de vruchtgebruiker/erfpachter of opstalhouder die de belasting dient te betalen.

Lees hier meer over de polderbelasting.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Polder van Maldegem werd opgemaakt op 7 november 1979 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 18 maart 1980.

De laatste aanpassing van het reglement gebeurde op de algemene vergadering van 21 september 2020. Het besluit werd goedgekeurd door de Bestendige Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen van 12 november 2020.

Klik hier om ons huishoudelijk reglement te downloaden.

Bestuur

Het bestuur van de polder bereidt de beslissingen van de algemene vergadering voor en voert ze uit. Als zodanig is het bestuur een uitvoerend orgaan. Bij vergelijking kan worden gezegd dat het bestuur tegenover de algemene vergadering in dezelfde verhouding staat als het college van burgemeester en schepenen tegenover de gemeenteraad.

Het bestuur moet in de eerste plaats de belangen van de polder behartigen. Met name zal het bestuur er over waken dat de nodige onderhoudswerken aan de waterlopen en de kunstwerken tijdig worden uitgevoerd en zal het al het nodige doen om wateroverlast te voorkomen. Daartoe is zij wettelijk verplicht de polder tweemaal per jaar te schouwen.

Het bestuur is samengesteld uit een dijkgraaf (voorzitter), een adjunct-dijkgraaf (ondervoorzitter) en een aantal gezworenen. Het aantal gezworenen of bestuursleden wordt bepaald in het huishoudelijk reglement. Het bestuur van de Polder van Maldegem bestaat uit 9 bestuursleden of gezworenen. Het mandaat van bestuurslid duurt 6 jaar. Om de 3 jaar wordt het bestuur gedeeltelijk hernieuwd, met dien verstande dat beurtelings en in deze volgorde 5 en 4 bestuursposten vacant komen.

In onze polder heeft ieder bestuurslid een eigen gebied te bewaken. Het polderbestuur houdt maandelijks een bestuursvergadering. Op deze vergadering is ook de ontvanger-griffier en wordt de bevoegde schepen van de gemeente Maldegem uitgenodigd.

De persoonlijke betrokkenheid van de bestuursleden, als mensen van ter plaatse, en hun grondige kennis van het terrein en het waterlopenstelsel, is één van de grote troeven van de polder- en wateringbesturen in de vervulling van hun maatschappelijke taak, en verantwoordt hun bestaansrecht.

De bestuursleden worden verkozen door de algemene vergadering onder de ingelanden van de polder/watering. De algemene vergadering kiest onder de leden van het bestuur de dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf.

Johan Vanhecke
Johan VanheckeDijkgraaf
Barbaraweg 2
9990 Maldegem
Boudewijn De Schepper
Boudewijn De SchepperAdjunct-dijkgraaf
Broekelken 18
9991 Maldegem
Marc Huyghe
Marc HuygheGezworene
Rokalseidestraat 18
9990 Maldegem
Christiaan De Smet
Christiaan De SmetGezworene
Paddepoeleweg 9
9990 Maldegem
Christiaan Verstrynghe
Christiaan VerstryngheGezworene
Vakebuurtstraat 267A
9990 Maldegem
Gino De Brabander,
Gino De Brabander,Gezworene
Oostdreef 4
9990 Maldegem
 Arnold De Roo
Arnold De RooGezworene
Warmestraat 38
9990 Maldegem
Johan Willems
Johan WillemsGezworene
Brezendedreef 10
9990 Maldegem
Henk Deprest
Henk DeprestGezworene
Koning Albertlaan 31
9990 Maldegem

Ontvanger-griffier

Net als de dijkgraaf en de gezworenen wordt ook de ontvanger-griffier door de algemene vergadering gekozen.

De ontvanger-griffier is verantwoordelijk voor de behandeling van de gelden van het openbaar bestuur. In de praktijk echter is het takenpakket van een ontvanger-griffier veel uitgebreider. De ontvanger-griffier is eerder de manager van het bestuur. Hij moet op de hoogte zijn van technische kennis voor de uitvoering van de werken, jachtregeling, fiscale wetgeving, Veldwetboek, en dergelijke meer. De ontvanger-griffier moet kortom vertrouwd zijn met de totaliteit van wetgeving waarmee het openbaar bestuur geconfronteerd wordt.

Rudy De Saer is aangesteld als wnd. ontvanger-griffier bij de Polder van Maldegem.

Elke 2de zaterdag van de maand, tussen 8u en 9u, kan je persoonlijk bij de ontvanger-griffier terecht; uitgezonderd in juli en augustus.

Het zitmoment gaat door op het adres Oude Burkelslag 13 te 9990 Maldegem.