Ontstaan van polders

Polders vinden hun ontstaan en tevens hun reden van bestaan in het feit dat bepaalde gronden eertijds werden ingedijkt en aldus werden veroverd op de zee of op de aan het getij onderhevige rivieren.

Een polder is een door waterkeringen omgeven gebied waarvan de waterstand kunstmatig geregeld kan worden. De waterstand binnen de polder is hierdoor lager dan in het omliggende gebied.

Een polder heeft geen verbinding met het buitenwater behalve via kunstwerken. Een gemaal (soms meerdere) of sluis regelt het polderpeil.

De taak van de polders bestaat er in deze gronden in stand te houden, droog te leggen en, waar nodig, te bevloeien. Door hun wettelijk opgelegde taak naar behoren te vervullen, scheppen de polders als het ware automatisch een toestand van gunstige waterhuishouding in hun gebied, niet alleen ten gunste van de landbouw maar evenzeer in het algemeen belang van alle ingelanden: woningen, dorpen, steden, industrie├źn, bedrijven, enz.,…

De grenzen van de polder zijn dan ook wettelijk vastgelegd door de Koning.

De polder staat in voor het beheer van onbevaarbare waterlopen van de 2┬░, 3┬░ en 4┬░ categorie gelegen binnen hun werkingsgebied.

Gebiedsomschrijving

Het ambtsgebied van de Polder van Maldegem is bijna 3.000 ha groot en strekt zich gedeeltelijk uit over het grondgebied van de gemeente Maldegem. Het gebied situeert zich in de noordelijke helft van de gemeente.

De Polder van Maldegem hoort bij het bekken Brugse polders.

Stroombeheersplan Bekken Brugse Polder 2016-2021

Het stroomgebied van het Leopoldkanaal bedraagt ongeveer 40.000 hectaren. Aan Belgische zijde wateren er een aantal polders op af, onder andere de Polder van Maldegem. Ook een klein gedeelte van het Nederlandse Waterschap Zeeuws-Vlaanderen behoort tot dit stroomgebied. Het Leopoldkanaal zelf is ongeveer 40 km lang en heeft twee uitwateringspunten : enerzijds een louter gravitair lozingspunt te Zeebrugge rechtstreeks op de Noordzee, anderzijds een gravitaire lozing te Terneuzen (Ndl.) op de Westerschelde, deze laatste ondersteund door een vijzelgemaal dat zich een 20-tal km stroomopwaarts bevindt te Boekhoute (B.).

Organisatie

Tot 1957 steunde de organisatie van het lokale waterbeheer op diverse wetten en reglementen zonder coherentie. Ingevolge de overstromingen van 1 februari 1953 kwam het wetgevend werk terzake in een stroomversnelling. Dit resulteerde in de wetten van 1956 en 1957 betreffende de Polders en Wateringen (de tegenhangers van de Nederlandse Waterschappen).

De taak van de Polders bestaat erin ÔÇťbinnen de grenzen van hun territoriaal gebied, het verwezenlijken van de doelstellingen en het rekening houden met de beginselen zoals bedoeld in de artikels 4, 5 en 6 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid en het uitvoeren van het deelbekkenbeheerplanÔÇŁ (art. 78 van het decreet van 18.7.2003). Tot de belangrijkste opdrachten behoren de werken die de Polder moet uitvoeren voor de regeling van het regime van het oppervlaktewater. Polders en Wateringen houden zich dus hoofdzakelijk bezig met het kwantitatieve en het ecologische aspect van het waterbeheer. Het decreet betreffende het integraal waterbeleid is een gevolg van de Europese Kaderrichtlijn Water van 22 december 2000, dat als hoofddoel heeft de watervoorraden en de kwaliteit van de stroomgebieden op lange termijn veilig te stellen.

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering van de polder/watering bestaat uit de stemgerechtigde ingelanden, aangevuld met een aantal leden met raadgevende stem die het algemeen belang en de belangen van de kleine eigenaars vertegenwoordigen:

  • de Gouverneur van de Provincie
  • de Burgemeesters van de gemeenten waarover de polder/watering zich uitstrekt
  • ambtenaren van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Het stemrecht behoort aan de ingelanden die in het gebied van de polder grond bezitten ter grootte van minimum 3 hectare. De lijst met stemgerechtigden wordt jaarlijks op 1 oktober, gedurende 1 maand, ter inzage gelegd bij de ontvanger-griffier en/of op het gemeentehuis.

Volgens het huishoudelijk reglement van de Polder van Maldegem gaat de algemene vergadering jaarlijks door in de maand maart.